ข้อมูลระบบยศ Rank Status
RankSytem วิธีการใช้งานยศ


Rank Exp Status
ยศ : Noob ค่า : Exp 0 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 0 เล่ม
ยศ : Baby ค่า : Exp 10200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 1 เล่ม
ยศ : Child ค่า : Exp 30600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 2 เล่ม
ยศ : Adult ค่า : Exp 57800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 3 เล่ม
ยศ : Rookie ค่า : Exp 91800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 4 เล่ม
ยศ : Novice ค่า : Exp 132600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 5 เล่ม
ยศ : Common ค่า : Exp 180200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 6 เล่ม
ยศ : Soldier ค่า : Exp 234600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 7 เล่ม
ยศ : Sergeant ค่า : Exp 295800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 8 เล่ม
ยศ : Captain ค่า : Exp 363800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 9 เล่ม
ยศ : Major ค่า : Exp 438600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 10 เล่ม
ยศ : Colonel ค่า : Exp 520200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 11 เล่ม
ยศ : General ค่า : Exp 608600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 12 เล่ม
ยศ : Commander ค่า : Exp 707200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 13 เล่ม
ยศ : Supreme ค่า : Exp 812600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 14 เล่ม
ยศ : Sir ค่า : Exp 924800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 15 เล่ม
ยศ : Baron ค่า : Exp 1043800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 16 เล่ม
ยศ : Viscount ค่า : Exp 1169600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 17 เล่ม
ยศ : Count ค่า : Exp 1302200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 18 เล่ม
ยศ : Marquis ค่า : Exp 1441600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 19 เล่ม
ยศ : Duke ค่า : Exp 1587800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 20 เล่ม
ยศ : King ค่า : Exp 1740800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 21 เล่ม
ยศ : Great King ค่า : Exp 1900600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 22 เล่ม
ยศ : Incredible ค่า : Exp 2067200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 23 เล่ม
ยศ : Invincible ค่า : Exp 2261000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 24 เล่ม
ยศ : Hero ค่า : Exp 2461600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 25 เล่ม
ยศ : Nobel ค่า : Exp 3669000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 26 เล่ม
ยศ : Berserker ค่า : Exp 4883200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 27 เล่ม
ยศ : Legend ค่า : Exp 5104200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 28 เล่ม
ยศ : Legendary ค่า : Exp 6332000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 29 เล่ม
ยศ : Mythical ค่า : Exp 7566600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 30 เล่ม
ยศ : Immortal ค่า : Exp 8808000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 31 เล่ม
ยศ : Immortal Spirit ค่า : Exp 9056200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 32 เล่ม
ยศ : Commander ค่า : Exp 10311200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 33 เล่ม
ยศ : Saint ค่า : Exp 11573000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 34 เล่ม
ยศ : Angel ค่า : Exp 12834800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 35 เล่ม
ยศ : Angel of Death ค่า : Exp 13103400 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 36 เล่ม
ยศ : Guardain Spirit ค่า : Exp 14378800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 37 เล่ม
ยศ : Master ค่า : Exp 15661000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 38 เล่ม
ยศ : Golden ค่า : Exp 16950000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 39 เล่ม
ยศ : Evil God ค่า : Exp 17245800 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 40 เล่ม
ยศ : King of Hell ค่า : Exp 18548400 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 41 เล่ม
ยศ : King of Heaven ค่า : Exp 19871400 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 42 เล่ม
ยศ : God of Prophesy ค่า : Exp 20201200 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 43 เล่ม
ยศ : God of Hunt ค่า : Exp 21544600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 44 เล่ม
ยศ : God of War ค่า : Exp 22901600 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 45 เล่ม
ยศ : God of Death ค่า : Exp 23279000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 46 เล่ม
ยศ : Demi of God ค่า : Exp 24721000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 47 เล่ม
ยศ : God ค่า : Exp 30200000 สถานะ : ใช้หนังสือได้ 48 เล่ม